Statut

 

Statut

Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców

„AUTOS”

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców  – „AUTOS”. Zwane jest w dalszym ciągu AUTOS.

§ 2

 1. Stowarzyszenie AUTOS posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działania AUTOS-u jest województwo łódzkie.
 3. Siedzibą władz jest miasto Łódź

§ 3

Działalność AUTOS-u opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 4

Celami AUTOS-u są:

 1. Działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
 3. Ochrona praw i interesów członków AUTOS-u
 4. Wypowiadanie się w sprawach związanych ze szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców oraz podejmowanie inicjatyw służących ich poprawie.
 5. Prowadzenie szkolenia motoryzacyjnego, w tym doskonalenie techniki kierowania pojazdami samochodowymi.

§ 5

Cele powyższe AUTOS realizuje przez:

 1. Organizowanie spotkań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie szkolenia kierowców.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkolenia dokształcającego instruktorów i wykładowców nauki jazdy.
 4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami administracji państwowej dotyczących prowadzenia szkół nauki jazdy.
 5. Organizowanie pomocy i porady w przypadkach kłopotów prawnych dla członków i ich szkół.
 6. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w sprawie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców.

§ 6

 1. Członkiem AUTOS-u może być właściciel szkoły nauki jazdy oraz osoba współpracująca lub pełnomocnik.
 2. Członkami stają się założyciele stowarzyszenia
 3. Nowi członkowie przyjmowani będą na podstawie pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu wpisowego

§ 7

Członkowie mają prawo:

 1. Czynnego prawa wyborczego do władz AUTOS-u
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz.
 3. Korzystania z poradnictwa, opieki, wiedzy i doświadczenia jakie posiada AUTOS.

§ 8

Członkowie AUTOS-u są obowiązani:

 1. Brać czynny udział w działalności AUTOS-u oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminu oraz uchwał władz AUTOS-u.
 2. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 3. Podnosić swój poziom zawodowy i fachowy w zakresie motoryzacji.
 4. Dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię AUTOS-u.
 5. Krzewić kulturę motoryzacyjną.

§ 9

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. Skreślenia z listy z powodu zalegania w opłacie składki członkowskiej przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 3. Wykluczenia z AUTOS-u na wniosek zarządu po widocznych uchybieniach.

§ 10

 1. Władzami AUTOS-u są:
  1. walne zebranie
  2. zarząd
  3. komisja rewizyjna
 2. Na zebraniu plenarnym członkowie Stowarzyszenia mają prawo dokooptowywać nowych członków zarządu i komisji rewizyjnej w miejsce ustępujących w czasie kadencji.
 3. Kadencja władz AUTOS-u trwa  4 lata.
 4. Uchwały władz AUTOS-u zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 5. Uchwały walnego zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 11

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą AUTOS-u.
 2. Walne zebranie AUTOS-u odbywa się 1 raz w roku.
 3. Termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania ustala zarząd, podając te dane do wiadomości członków nie później niż dwa tygodnie przed terminem walnego zebrania.
 4. Do kompetencji walnego zebrania należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działania AUTOS-u;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez zarząd i komisję rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
  3. udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej;
  4. wybór zarządu i komisji rewizyjnej;
  5. uchwalanie zmian statutu;
  6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania AUTOS-u;
  7. podejmowanie innych uchwał w prawach wniesionych przez członków lub władze AUTOS-u.

§ 12

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków AUTOS-u zwoływane jest przez zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek komisji rewizyjnej;
  3. na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 2. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały  lub zgłoszenia (żądania).

§ 13

 1. Zarząd AUTOS-u jest najwyższą władzą w okresie między walnymi zebraniami.
 2. Zarząd składa się z 4 osób wybranych przez walne zebranie.
 3. Do zakresu działania zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością AUTOS-u i reprezentowanie go na zewnątrz;
  2. uchwalanie planów pracy i budżetu;
  3. zarządzanie majątkiem;
  4. ustalanie wielkości składek członkowskich i wpisowych;
  5. zwoływanie i przygotowywanie walnego zebrania:
  6. przyjmowanie i wydalanie członków;
  7. rozpatrywanie spraw i sporów powstałych wewnątrz AUTOS-u.
 4. Posiedzenie zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Zarząd posiad skład: prezes, v-ce prezes, skarbnik, sekretarz.
 6. Członkowie zarządu przy udziale wybranego prezesa przydzielają sobie pełnione funkcje.
 7. Głosowanie na funkcję prezesa odbywa się niezależnie od głosowania na członków zarządu.

§ 14

 1. Komisja rewizyjna składa się z dwóch osób wybranych przez walne zebranie i wybiera z pośród siebie przewodniczącego.
 2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności AUTOS-u ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
  2. Występowanie do zarządu z wnioskami pokontrolnymi;
  3. Składanie walnemu zebraniu sprawozdania ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach zarządu.

§ 15

 1. Na majątek AUTOS-u składają się :
  • nieruchomości
  • ruchomości
  • fundusze
 2. Na fundusze składają się:
  • wpływy z wpisowego i składek członkowskich;
  • dotacje

§ 16

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych AUTOS-u wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa i v-ce prezesa oraz skarbnika AUTOS-u.

§ 17

 1. Rozwiązanie AUTOS-u, wymaga uchwały walnego zebrania podjętej w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie rozwiązania AUTOS-u powołuje się komisję likwidacyjną, która dokona rozliczeń majątkowych.